Odpowiedzialność pacjenta

Umowa o Odpowiedzialności i Zgodzie Pacjenta

Potwierdzam i oświadczam zgodnie z prawdą że;

 • Jestem osobą pełnoletnią o zdrowych zdolnościach umysłowych i osądzie.
 • Prawa w moim państwie pozwalają mi na otrzymanie zamówionych leków i/lub kuracji. Ponadto zgadzam się, że moim obowiązkiem jest upewnienie się, że mój zakup jest w pełnej zgodności z prawem kraju do którego lek i/lub kuracja zostają importowane.
 • Recepty i lek(i), o które się ubiegam są wyłącznie dla moich osobistych potrzeb medycznych. Potwierdzam, że wymagam recept(y) na niezbędny zapas leku, który nie będzie nadmiernie gromadzony ponad wymagany poziom ani udostępniany osobom trzecim.
 • Niedawno zostałem poddany badaniom medycznym, które zostały zatwierdzone przez zarejestrowanego lekarza medycyny. Moja historia medyczna została ostatnio oceniona przez miejscowego, zarejestrowanego Lekarza. Ponadto potwierdzam, że w razie potrzeby mój Lekarz jest w stanie odbyć konsultacje i wyrażam zgodę na skontaktowanie się z nim/nią w celu odbycia dodatkowych badań, uzyskania opieki lub interwencji w przypadku doświadczenia przeze mnie trudności czy też komplikacji, a także w wypadku zaistnienia pytań dotyczących danej terapii i leku(-ów). Jestem świadom faktu, że mogę skontaktować się z lekarzem wystawiającym receptę oraz apteką wysyłającą lek i wystosuję do nich odpowiednie emaile aby zaaranżować oddzwonienie do mnie ze strony lekarza lub apteki. Przyjmuję również, że lekarz wypisujący receptę lub jego prawomocny przedstawiciel może skontaktować się ze mną z dowolnego powodu nawet jeżeli nie zgłoszę takiej prośby.
 • Jestem świadom ryzyka, korzyści i możliwych skutków ubocznych użytkowania leków na receptę, które zamawiam. Zostało mi to szczegółowo przedstawione przez odpowiednio przeszkolony personel służby zdrowia. Przestudiowałem też materiały online jak i pisemne dotyczące tych leków i/lub terapii, łącznie z różnymi stronami internetowymi i odnośnikami oferującymi szczegółowe informacje.
 • Oświadczam również, że mogłem mieć już okazję używać lek(i) i terapie, które zamawiam i że ich stosowanie było bezpieczne i nie wywoływało skutków ubocznych. Oświadczam ponadto, że poprzednie użytkowanie odbywało się pod nadzorem Lekarza, lub że zostałem poinformowany przez lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań co do zażywania tego leku(-ów) i o tym, że są odpowiednie dla moich medycznych i fizycznych potrzeb.
 • Wypełniając te konsultacje i wszystkie związane z nimi procedury niniejszym zwracam się z prośbą o ustanowienie zarejestrowanego w Unii Europejskiej lekarza adiunktem mojego lokalnego lekarza. Podczas przetwarzania mojej prośby nie wyrażam zgody na zastąpienie mojego lokalnego lekarza przez zarejestrowanego lekarza. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o to, aby zarejestrowany lekarz zatwierdził receptę dotyczącą leku(-ów) mającego być przedmiotem wysyłki z powiązanej, licencjonowanej apteki.
 • Wyrażam zgodę na natychmiastowy kontakt z zarejestrowanym Lekarzem w celu przeprowadzenia niezbędnej interwencji lekarskiej w przypadku wystąpienia komplikacji lub skutków ubocznych podczas stosowania leku(-ów) lub w późniejszym czasie.
 • Wyrażam zgodę na nie zażywanie innych leków bez uprzedniego uzyskania zgody farmaceuty lub lekarza medycyny. Zgadzam się na ujawnienie mu/jej pełnej listy aktualnie zażywanych przeze mnie leków łącznie z tym zamówionym z niniejszej strony internetowej. Zgadzam się zapewnić pełną jawność informacji i ponoszę za tę kwestię pełną odpowiedzialność.
 • Zgadzam się na kontrolowanie ciśnienia krwi i będę przeprowadzać wymagane czynności przynajmniej raz na 7 (SIEDEM) dni. Jeżeli moje ciśnienie krwi będzie wyższe niż 140/90 (lub jedynie pierwsza wartość będzie wyższa niż 140, albo jedynie druga wartość wyższa niż 90), natychmiast przerwę stosowanie leku i bezzwłocznie skonsultuję się z lekarzem.
 • Potwierdzam, że odpowiedziałem i odpowiem na wszystkie pytania zgodnie z prawdą i możliwie najpełniej, podobnie jak ma to miejsce podczas konsultacji „twarzą w twarz” z zarejestrowanym Lekarzem. Rozumiem, że pełne ujawnienie jest niezbędne do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobistego i zapewniam, że będę stale stosować się do tej zasady.
 • Jako kolejne potwierdzenie powyższych założeń ujawniam pełne informacje dotyczące mojego zdrowia i historii medycznej, które mogą być powiązane z moją prośbą o lek. W żaden sposób nie ominąłem ani nie przekształciłem żadnych oświadczeń związanych z powyższym.
 • Jestem w pełni świadom faktu, że istnieje ryzyko jak również korzyści związane ze stosowaniem dowolnego leku lub terapii. Poinformowano mnie o wszystkich możliwych skutkach ubocznych, ryzyku i korzyściach towarzyszących stosowaniu tego leku. Ponownie potwierdzam, że odbyłem w ostatnim czasie badania lekarskie skupione na moim stanie fizycznym i zdrowotnym. W związku z powyższym dostarczyłem wystarczających informacji w sposób odpowiadający konsultacjom „twarzą w twarz” z lekarzem mającym miejsce w prawdziwym gabinecie.
 • Nie zostałem zmuszony ani nie wywierano na mnie żadnego nacisku by podjąć stosowanie leków i/lub terapii, na które złożyłem lub mogłem złożyć zamówienie i działania podejmuję z własnej, nieprzymuszonej woli.
 • Posiadam pozwolenie na używanie karty kredytowej i/lub dowolnej innej karty płatniczej podczas kupowania leku(-ów) lub terapii, jeżeli moja prośba zostanie zaakceptowana i przetworzona. Jeżeli wykorzystywana karta nie posiada mojego imienia i nazwiska, potwierdzam, że jestem prawomocnym posiadaczem karty lub sygnatariuszem w pełni upoważniony do wykorzystywania karty.
 • Zgadzam się, w związku z prośbą i dobrowolnym zaakceptowaniem powyższych warunków, na nieodwracalne związanie się niniejszymi warunkami i postanowieniami.
Zamów produkty przez Internet z Darmową przesyłką (nasi lekarzy wystawią receptę po wypełnieniu formularza konsultacji medycznej)